Topbanner

Afvisning af klagesager

Tilbage til oversigten

§ 5. Ankenævnet skal afvise klager, der hører under, er under behandling ved eller har været behandlet af et andet privat tvistløsningsorgan, et lovbestemt alternativt tvistløsningsorgan, eller et udenlandsk tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa-Kommissionen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller en domstol.

Stk. 2. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage over en erhvervsdrivende, der er etable-ret i såvel Danmark som i et eller flere andre lande, hvis sagen har en større tilknytning til et andet land.

Stk. 3. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis:

  1. forbrugeren ikke forudgående har reklameret over for den erhvervsdrivende
  2. klagen er useriøs eller unødig
  3. prisen for varen eller tjenesteydelsen ligger under eller over en bestemt grænse fastsat af erhvervs- og vækstministeren og/eller de grænser, som er fastsat i § 2
  4. klagen ikke skønnes egnet til behandling ved tvistløsningsorganet
  5. behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre Ankenævnet i at fungere effektivt

Stk. 4. Er det åbenbart, at klagen ikke kan behandles af Ankenævnet, skal Ankenævnet afvise klagen senest 3 uger efter modtagelsen. I andre tilfælde skal Ankenævnet afvise sagen hurtigst muligt.

Stk. 5. En afvisning skal begrundes og forbrugeren skal oplyses om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og for at få retshjælp og for at søge fri proces. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, oplyses om, at der kan ske forældelse af kravet.


§ 6. Er det åbenbart, at sagen falder uden for Ankenævnets kompetence, kan sekretariatet afvise klagen. En sådan afgørelse skal kunne indbringes for Ankenævnet på forbrugerens anmodning.

Stk. 2. Ankenævnets formand er bemyndiget til at på Ankenævnets vegne at afvise sager, som ikke skønnes egnede til behandling ved tvistløsningsorganet i medfør af § 5, stk. 3, jf. forbrugerklagelovens § 16, stk. 2.