Topbanner

Gebyrer og omkostninger

Tilbage til oversigten

§ 23. Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part.


§ 24. En forbruger skal betale et gebyr på 170 kr.

Stk. 2. Gebyret skal tilbagebetales til forbrugeren, hvis forbrugeren får medhold i klagen, hvis klagen forliges til forbrugerens fordel, eller hvis sagen afvises efter forbrugerklagelovens § 16.


§ 25.
En erhvervsdrivende skal betale et gebyr for behandling af sagen, hvis:

  1. forbrugeren får medhold i sin klage
  2. sagen forliges til forbrugerens fordel

Stk. 2. Erhvervsdrivende, der løbende bidrager til Ankenævnets drift, skal ikke betale et gebyr for behandlingen af en sag.

Stk. 3. For erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til Ankenævnets drift, udgør gebyret efter stk. 1, nr. 1, 3.000 kr. og gebyret efter stk. 1, nr. 2 udgør 1.000 kr.

Stk. 4. Gebyrerne meddeles den erhvervsdrivende ved sagens registrering. Hvis beløb fastsat i medfør af stk. 2 - 3, der ikke betales af den erhvervsdrivende, skal kunne inddrives efter gældsinddrivelseslovens §§ 10 og 11, jf. nr. 30 i lovens bilag 1, skal beløbene fastsættes som standardbeløb, som meddeles den erhvervsdrivende allerede ved sagens begyndelse.

Stk. 5. Eventuelle udgifter til indhentning af mundtlige eller skriftlige sagkyndige erklæringer eller udtalelser afholdes af den part, som har anmodet om indhentelse heraf, eller hvor par-terne er enige herom, med 50 pct. af udgiften til hver af parterne. Hvis Ankenævnet af egen kraft har indhentet sag sagkyndige erklæringer afholdes en eventuel udgift hertil af Ankenævnet.