Topbanner

Ankenævnets kompetence

Tilbage til oversigten

§ 2. Ankenævnet behandler klager over tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, restauranter, forlystelsesparker og vandrerhjem samt andre virksomheder, der erhvervsmæssigt tilbyder lignende tjenesteydelser, såfremt ydelsen og/eller det fremsendte krav repræsenterer en værdi på højest kr. 150.000,-.

Der behandles alene klager fra forbrugere eller grupper af forbrugere mod erhvervsdrivende. Den/de der kan klage, er den eller de forbrugere, til hvem tjenesteydelsen leveres.

Stk. 2. Ankenævnet behandler klager over erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark. En klage mod en erhvervsdrivende, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.

Stk. 3. Ankenævnet behandler ikke klager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder, er omfattet af et andet tvistløsningsorgans virksomhed, eller som vedrører leje af feriehuse eller campingpladser. Sådanne klager henvises til behandling ved det relevante tvistløsningsorgan eller de almindelige domstole.

Stk. 4. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, herunder også omstændigheder, der er opstået inden et egentligt kundeforhold etableres.

Stk. 5. Aftaler om, at tvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klagen kan indgives til Ankenævnet.


§ 3. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig. En voldgiftskendelse er kun gyldig, hvis forbrugeren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.

Stk. 2. Så længe en klagesag verserer i Ankenævnet, kan sagens parter ikke anlægge sag ved domstolene om de spørgsmål, som klagen omfatter.


§ 4. Hvis en sag er anlagt ved domstolene, og forbrugeren ønsker den indbragt for Ankenævnet, hæver retten sagen og sender den til Nævnet, medmindre det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen, eller sagen ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet. Hvis en sag er rejst ved voldgift eller andet særligt forum, og forbrugeren ønsker den indbragt for Ankenævnet, skal sagen udsættes indtil den er behandlet af Nævnet.