Topbanner

Oplysningspligt

Tilbage til oversigten

§ 29. Ankenævnet skal have en hjemmeside som jævnligt ajourføres. Hjemmesiden skal på en klar og lettilgængelig måde indeholde følgende oplysninger, der tillige skal gives på varigt medie på forespørgsel, om:

 1. proceduren for Ankenævnet
 2. ankenævnets navn, postadresse og email-adresse
 3. at Ankenævnet er opført på en liste i overensstemmelse med lovens § 4, stk. 3, og artikel 20 i ATB-direktivet
 4. de fysiske personer, der er ansvarlige for tvistløsningen, hvordan de er udpeget og for hvor lang tid
 5. eventuelt medlemskab af ATB-instanser, der letter grænseoverskridende tvistbilæggelse
 6. de former for tvister, som Ankenævnet kan behandle herunder eventuelle værdigrænser
 7. de procedureregler, der gælder for bilæggelse af en tvist, og de kriterier, på grundlag af hvilke tvistløsningsorganet kan afvise at behandle en klage
 8. de sprog, på hvilke en klage kan indgives, og hvorpå behandlingen foregår
 9. eventuelle omkostninger til betaling af sagens behandling, som parterne skal dække
 10. tvistløsningens gennemsnitlige varighed
 11. retsvirkningen af tvistløsningens resultat, herunder i hvilket omfang, det kan tvangsfuldbyrdes
 12. årsrapporter om Ankenævnets virksomhed
 13. udvalgte afgørelser. Klagers navn skal anonymiseres ved offentliggørelsen. Offentliggørelse skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler

§ 30. Det skal være muligt på Ankenævnets hjemmeside at finde oplysninger om de erhvervsdrivende, som ikke efterlever Ankenævnets afgørelser.


§ 31. Enhver kan ved henvendelse til Ankenævnets sekretariat forlange at blive gjort bekendt med Ankenævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres. Navne på forbrugerne skal anonymiseres. Videregivelse af oplysninger skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler. Sekretariatet kan enten ved fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser. Sekretariatet kan til dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier.