Klagebehandling


Domstole og inddrivelse

Hvis du som klager har fået medhold, men oplever, at den virksomhed, som du har indklaget, nægter at anerkende nævnets afgørelse, er du nødt til at indbringe ankenævnets afgørelse for en domstol (by-retten), hvis du skal gøre dig håb om at få de penge, som ankenævnet er nået frem til, at du har krav på.

Hvis kravet mod virksomheden er på under kr. 50.000,-, kan sagen køres som en ”småsag”, som følger et mere forenklet forløb end retssager normalt gør. Vedrører kravet mere end kr. 50.000,- er du nødt til at følge de almindelige sager for retssagsbehandling. Hvis virksomheden har vedkendt sig kendelsen fra ankenævnet, men ikke betaler det beløb, du har er blevet tilkendt af ankenævnet, så kan du få Fogedretten til at hjælpe dig med at inddrive beløbet .

Hent vejledninger til, hvordan du kan indbringe både småsager (under kr. 50.000,-) og almindelige sager (over kr. 50.000,-) for domstolene, samt en vejledning til, hvordan du får Fogedrettens bistand til inddrivelse på siden om domstolsvejledninger.

Læs om klagegebyr her

For at få en sag behandlet i Ankenævnet, skal du indbetale et klagegebyr på 170 kr.
Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, tilbagebetales gebyret af den indklagede virksomhed.

Gebyret kan indbetales til kontonr. 4366 3362 218 748.

Omkostninger erhvervsdrivende
I klagesager, hvor klager får helt eller delvist medhold i den fremsatte klage, pålægges erhvervsdrivende at betale omkostninger for sagens behandling ved Ankenævnet.

Beløbet udgør kr. 3.000,-, såfremt klager får helt eller delvist medhold i sin klagesag.
Forliges sagen, udgør omkostningerne kr. 1.000,-

Såfremt den indklagede virksomhed løbende bidrager til Ankenævnets drift via medlemskab af HORESTA, skal der dog ikke betales yderligere for sagsbehandlingen.

Hvordan forløber en klagebehandling?
læs mere her

Hvad kan man gøre hvis virksomheden er udenlandsk?
læs mere her